CONDICIONS GENERALS D'ÚS DEL LLOC WEB

 www.slow-moments.com

Slow Moments SL amb domicili al c/ Vic, 84, 08120 La Llagosta província de Barcelona amb CIF B02641876 posa a disposició al seu lloc web determinats continguts de caràcter informatiu sobre les seves activitats.

Les presents condicions generals regeixen única i exclusivament l'ús del lloc web de Slow Moments SL per part dels USUARIS que hi accedeixin. Les presents condicions generals s'exposen a l'USUARI al lloc web a totes i cadascuna de les pàgines i cada vegada que un USUARI introdueix les seves dades als formularis existents, perquè les llegeixi, les imprimeixi, arxivi i accepti a través d'internet , l'USUARI no pot introduir les seves dades efectivament sense que s'hagi produït aquesta acceptació.

Slow Moments SL està inscrita a l'RM Barcelona T 39776 F 132 – Sec gral. Full B354759. Insc. 1a

L'accés al lloc web implica sense reserves l'acceptació de les presents condicions generals d'ús que l'USUARI afirma comprendre totalment. L'USUARI es compromet a no utilitzar el lloc web i els serveis que s'hi ofereixen per a la realització d'activitats contràries a la llei ia respectar en tot moment les presents condicions generals.

PRIMERA.- CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

1.1.- La utilització del lloc web no comporta l'obligatorietat d'inscripció de l'USUARI, llevat que aquest USUARI vulgui utilitzar la base de dades d'articles existents on caldrà que es registri cobrint un formulari bàsic, aquesta subscripció es regirà per les condicions generals específiques . Les condicions d'accés i ús del present lloc web es regeixen estrictament per la legalitat vigent i pel principi de bona fe i l'USUARI es compromet a fer un bon ús del web. Queden prohibits tots els actes que vulnerin la legalitat, drets o interessos de tercers: dret a la intimitat, protecció de dades, propietat intel·lectual etc.

Expressament Slow Moments SL prohibeix els següents:

1.1.1.- Realitzar accions que puguin produir al lloc web oa través del mateix per qualsevol mitjà qualsevol tipus de dany als sistemes de Slow Moments SL oa tercers.

1.1.2.- Realitzar sense la deguda autorització qualsevol tipus de publicitat o informació comercial directament o de forma encoberta, l'enviament de correus massius (spaming) o enviament de grans missatges per tal de bloquejar servidors de la xarxa (mail bombing»)

1.2.- Slow Moments SL podrà interrompre en qualsevol moment l'accés al seu lloc web si detecta un ús contrari a la legalitat, la bona fe oa les presents condicions generals-veure clàusula cinquena.

SEGONA.- CONTINGUTS.

Els continguts incorporats en aquest lloc web han estat elaborats i inclosos per:

2.1.- Slow Moments SL utilitzant fonts internes i externes de manera que únicament es fa responsable pels continguts elaborats de forma interna.

2.2.- Tercers aliens a, Slow Moments SL bé mitjançant col·laboracions directes al lloc web o bé presents a través d'hiperenllaços o links a altres llocs web oa notícies d'altres llocs dels quals no és titular Slow Moments SL. Slow Moments SL en cap cas serà responsable dels continguts així introduïts i no garanteix el correcte funcionament de tots aquests links o hiperenllaços. L'USUARI que vulgui establir un hiperenllaç al seu lloc web al lloc web de Slow Moments SL no farà un ús il·legal o contrari a la bona fe de les informacions posades a disposició en aquest lloc web.

2.3.- Slow Moments SL es reserva el dret de modificar en qualsevol moment els continguts existents al seu lloc web.

TERCERA.- DRETS D'AUTOR I MARCA.

Slow Moments SL és una marca registrada. Queda prohibida la utilització aliena per qualsevol mitjà de la marca de Slow Moments SL que inclou tant el nom com el logotip, llevat del consentiment exprés de Slow Moments SL. Queden reservats tots els drets. A més, el lloc web de Slow Moments SL – els continguts propis, la programació i el disseny del lloc web – es troba plenament protegit pels drets d'autor, quedant expressament prohibida tota reproducció, comunicació, distribució i transformació dels referits elements protegits excepte consentiment exprés de Slow Moments SL

QUARTA.- JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE.

Aquestes condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Són competents per resoldre tota controvèrsia o conflicte que es derivi de les presents condicions generals els Jutjats de Barcelona renunciant expressament l'USUARI a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.

CINQUENA.

En cas que qualsevol clàusula del present document sigui declarada nul·la, les altres clàusules continuaran vigents i s'interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa de les presents condicions. Slow Moments SL podrà no exercitar algun dels drets i facultats conferits en aquest document, cosa que no implicarà en cap cas la renúncia als mateixos excepte reconeixement exprés per part de Slow Moments SL